Gottfried Silbermann

Nejvýznamnější saský stavitel varhan Gottfried Silbermann (* 14. ledna 1683 v Kleinbobritzsch, † 4. srpna 1753 v Drážďanech) není známý jen pro přátele varhan, ale má své stálé a pevné místo v dějinách hudby.
Od svého třetího roku života žil ve Frauensteinu; zde chodil do školy a vyučil se v oboru zpracování dřeva. Uměleckému stavění varhan se naučil u svého bratra Andrease Silbermanna ve Straßburgu.
Po devíti letech se vrátil zpět do vlasti a v roce 1711 si ve Freibergu zřídil svou dílnu. Gottfried Silbermann vystavěl celkem 46 varhan, z nichž ještě dnes 31 existuje a hraje se na ně. Skoro všechny varhany se nachází v dnešním Sasku, jen patery byly dodány do Brandenburgu nebo Duryňska.
Své první dílo věnoval Silbermann svému mateřskému městu Frauenstein.
Jenže tyto varhany se jako následující nástroj staly obětí městského požáru. Na území města se ale podařilo jedny varhany zachovat v původním stavu: V Nassau ještě dnes zaznívají Silbermannem postavené varhany (doba výstavby 1745-1748).

Dĕjiny muzea

Muzeum Gottfrieda Silbermanna je jediným muzejním pámátným místem v Nĕmecku, které pojednává o životĕ a díle varhan. Muzeum se nachází ve Frauensteinu, kde byla u příležitosti 300. Výročí narození stavitele expozice předána dne 14. ledna 1983 veřejnosti.
Základ novĕ vytvořeného Silbermannova muzea tvořila instalace bývalého mĕstského vlastivĕdného muzea z roku 1954.

Výstava

Sbírkový soubor je zcela kompakní zahrnuje mnoho originálních exponátů k tématice života a díla Gottfrieda Silbermanna, napřiklad – dokumenty, části varhan, ale rovnĕž obsažný obrazový materiál a reprodukce početných archiválí.
Návštĕvník se při prohlídce může seznámit s jednotlivými životními etapami Gottfrieda Silbermanna: místo narození Kleinbobritzsch – domovské mĕsto Frauenstein – učednická léta ve Štrasburku – dilna ve Freibergu – místo úmrtí Drážd’any.
Další význam muzejních sbírek spočívá v prezentaci místních dĕjin. Frauenstein obdržel mĕstké právo jíz roce 1411.
Zde je třeba uvést zejména originály nebo reprodukce rytin a kreseb zří ceniny hradu a mĕsta z 18./19. století, výpočet z radnice z roku 1658, tištĕnou kroniku s popisem zámku z roku 1748 a nejstarší knihu mĕstského soudu, která byla založena roku 1526.
Na výstavĕ zaumje zejména kopie silbermannových varhan. Tak lze v muzeu zaslechnout opĕt „Silbermannovy zvuky“.  

Muzejní oddĕlní jsou rozdĕlena do následujících témat:
- Gottfried Silbermann
- Andreas Silbermann a Johann Andreas Silbermann v Elsassu
- Historie mĕsta a hradu Frauenstein
- Historie dopravy a pošsty Frauenstein.

Hrad

Hrad ve Frauensteinu byl vystavěn kolem roku 1200. S jeho vznikem se do této oblasti přistěhovali první lidé.
Do roku 1588 hrad obývali různí hradní pánové; Heinrich von Schönberg byl posled­ním vlastníkem hradu. Ne­chal vystavět zámek, aby měl více komfortu a pak se tam se svou rodinou nastěhoval. Poté se hrad rozpadl. Hrad Frauenstein je největší a nejkrásnější ruinou v Sasku.
Jeho původní vzhled do­kumentuje model hra­du od Alfreda Diens­ta, který v muzeu stojí v oddělení historie města.

Otvírací doba

Pondĕlí: zavřeno
Od úterý do needle: 10-16 hod.
nebo jiný termín po dohodĕ a předbĕžné přihlášce

Kvůki počasí jsou prohlídky hradu možné jen od kvĕtna do října.

Kontakt

Muzeum "Gottfried-Silbermann"
Am Schloß 3
D-09623 Frauenstein
SRN

Telefon: 0049 (0) 37326 - 1224
E-Mail: silbermann.museum[at]frauenstein.com

Cesta příjezdu